VIAGRA 50 mg 4 film tablet Yan Etkileri.
T�m ila�lar gibi VIAGRA�in i�eri�inde bulunan maddelere duyarl� olan ki�ilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler a�a��daki kategorilerde g�sterildi�i �ekilde s�n�fland�r�lm��t�r:
: 10 hastan�n en az birinde g�r�lebilir.
:10 hastan�n birinden az, fakat 100 hastan�n birinden fazla : 100 hastan�n birinden az, fakat 1.000 hastan�n birinden fazla.
1.000 hastan�n birinden az g�r�lebilir.
10.000 hastan�n birinden az g�r�lebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
A�a��dakilerden biri olursa VIAGRA�� kullanmay� durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yak�n hastanenin acil b�l�m�ne ba�vurunuz.
Yayg�n olmayan: Bir t�r alerjik reaksiyon. Belirtileri; ani ba�layan h�r�lt� veya nefes almada zorluk, g�z kapa��n�n, y�z�n, dilin ya da bo�az�n �i�mesi �eklinde olabilir. G���s a�r�s�. E�er bu durum cinsel ili�ki s�ras�nda olursa, yar� oturur pozisyona ge�in ve rahatlamaya �al���n. G���s a�r�n�z� rahatlatmak i�in nitratlar olarak s�n�fland�rdan ila�lar� kullanmay�n�z.
Seyrek: Uzam�� ve bazen a�r�l� olabilen sertle�me. E�er 4 saatten uzun s�ren sertle�me ya�arsan�z acilen doktorunuzla temasa ge�iniz. G�r��te ani azalma veya g�rme kayb� Ciddi deri reaksiyonlar�. Belirtileri; deride ciddi soyulma ve derinin kabarmas�, dudak, cinsel organlar ve g�z �evresinde �i�lik, ate� �eklinde olabilir. N�bet veya kriz Di�er yan etkiler a�a��daki �ekildedir: �ok yayg�n : Ba� a�r�s�
Bulant� Y�z k�zarmas� S�cak basmas� (v�cudun �st k�sm�nda ani olarak s�cakl�k hissetmek �eklinde belirti g�sterebilir) Haz�ms�zl�k G�rmede renklerin solukla�mas� Bulan�k g�rme G�rme bozuklu�u Burun t�kan�kl��� Sersemlik hissi.
2015-0011721, 2015-0011841, 2015-0011871, 2014-0008558, 2014-0008387, 2015-0009680, 2015-
Kusma Deride d�k�nt� G�zlerde iritasyon G�zlerde kanlanma/k�zarma G�zlerde a�r� I���a bak�nca parlama g�rme G�rsel parlakl�k I���a hassasiyet G�zlerde sulanma Kalp �arp�nt�s� H�zl� kalp at�m� Y�ksek kan bas�nc� D���k kalp bas�nc� Kas a�r�s� Uyku hissi Dokunma hissinde azalma Ba� d�nmesi Kulak ��nlamas� A��z kurulu�u Sin�slerin (y�z kemiklerinin i�indeki hava bo�luklar�) t�kanmas� veya dolmas� Burun dokusunun iltihab� (burun akmas�, h�r�lt� ve burun t�kanmas� gibi belirtileri olabilir) �st kar�n bo�lu�u b�lgesinde a�r� Gastro-�zofajiyal refl� isimli midenin asit i�eri�inin mide-yemek borusu aras�ndaki ba�lant�y� a�arak yemek borusu i�erisine do�ru ��kmas� sonucu olu�an bir hastal�k (mide yanmas�n� da i�erecek �ekilde belirtileri olabilir) �drarda kan bulunmas� Kol ve bacaklarda a�r� Burun kanamas� S�cakl�k ve yorgunluk hissi.
Bayg�nl�k hissi, bay�lma �nme Kalp krizi Kalp at�m h�z�nda d�zensizlik Beynin baz� b�l�mlerinde kan ak���n�n ge�ici olarak azalmas� Bo�azda d���mlenme hissi A��zda uyu�ma G�z�n arka k�sm�nda kanama �ift g�rme G�r�� keskinli�inde azalma G�zde anormal his G�z ve g�z kapa��nda �i�me G�r�� alan�n�zda ufak par�ac�klar ya da noktalar olu�mas� I��k �evresinde haleler g�rme G�z bebe�inin geni�lemesi G�z�n beyaz k�sm�n�n renk de�i�tirmesi Peniste kanama Menide kan bulunmas� Burunda kuruluk Burnun i� y�zeyinde �i�lik Sinirli hissetme Duymada ani azalma veya i�itme kayb� G�rme sinirlerinin hasar�na ba�l� g�rme kayb�na neden olabilen non-arteritik anterior iskemik optik n�ropati (NAION) isimli bir g�z hastal��� G�z�n a� tabakas�ndaki (retina) damarlarda t�kanma G�z�n a� tabakas�nda (retina) damarlardaki sertle�meye ba�l� hasar G�z i�i bas�nc�n�n artmas� (glokom) Uza�� net g�rememe (miyopi) G�r�� zay�fl���, g�z yorgunlu�u (astenopi) G�z�n renkli k�sm� (iris) ile ilgili bozukluklar Bilinmiyor:
Pazarlama sonras� deneyimde stabil olmayan anjina (kalp ile ilgili bir hastal�k) ve ani �l�m bildirilmi�tir.
Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin �o�unda bu ilac� ald�ktan sonra kalp problemleri meydana gelmi�tir. Bu etkilerin direkt V�AGRA ile ili�kili olup olmad���n�n belirlenmesi m�mk�n de�ildir.