Viagra 100 Mg Yan Etkisi

.

Sildenafil, erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde oral olarak etkili ilk ilaзtэr.

Molekьler Farmakoloji: Penis ereksiyonu, korpus kavernozum sinьzoidlerindeki dьz kas relaksasyonu sonucu artan kan akэmэyla gerзekleюir. Cinsel uyarэ ile salэnan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttэrэr ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP dьz kas relaksasyonunu saрlar ve bu durum artmэю arteryel akэm ve korporal veno-oklьzyon ile sonuзlanэr. Hьcre iзi cGMP, fosfodiesteraz enzimleri ile yэkэlэr. Эnsan penis dokusunda dцrt fosfodiesteraz izoformu (tip 2,3,4,5) saptanmakla birlikte, bu dokudaki baskэn izoform tip 5’tir. Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5’in (PDE5) oral etkili, gьзlь ve selektif bir inhibitцrьdьr. Sildenafil, bu etkisiyle korporal dьz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttэrarak, nitrik oksitin gevюetici etkisini gьзlendirir. Sildenafil, diрer fosfodiesteraz izoformlarэna gцre PDE 5 ьzerinde 10-10.000 kat daha seзicidir.

Farmakokinetik: Sildenafil oral uygulanэm sonrasэ, %40’lэk biyoyararlanэm ile hэzlэca emilir. Tepe plazma konsantrasyonuna ulaюma zamanэ (t max) 30 ile 120 dakika arasэdэr (ortalama 60 dakika). Sildenafilin terminal yarэ цmrь 3-5 saattir. Sildenafil, hepatik mikrozomal sitokrom P-450 izoenzimleri 3A4 (major) ve 2C9 (minцr) ile metabolize edilir. Simetidin, eritromisin ve ketokanazol gibi gьзlь P450 3A4 inhibitцrleri sildenafil metabolizmasэnэ geciktirir. Sildenafil gaita (%80) ve idrar (%13) ile metabolitler halinde atэlэr. Karaciрer ve bцbrek iюlev bozukluрu olanlarda ve 65 yaюtan bьyьklerde sildenafil metabolizmasэ yavaюladэрэndan, bu kiюilerde 25 mg’dan baюlanarak doz ayarlamasэ yapэlabilir.

Endikasyonlar: Erkek ED’de endikedir.

Kontraendikasyonlarэ: Nitrik oksit-cGMP sistemine etkisinden dolayэ, beklenildiрi gibi sildenafil, nitratlarэn hipotansif etkilerini arttэrэcэ etki gцsterir. Bundan dolayэ, organik nitrat ya da nitrik oksit цncьllerini (цrneрin nitroprussit) dьzenli ve/ya da aralэklэ kullanan hastalarda, sildenafil kontraendikedir.

Saрlэklэ erkek gцnьllьlerde yapэlan зalэюmalarda, 800 mg’a kadar sildenafil dozunda, 25-100 mg’dan farklэ yan etkiler gцrьlmemiюtir. Yine saрlэklэ erkek gцnьllьlerde 100 mg oral sildenafil, klinik anlamlэ elektrokardiyografik etki yaratmamэюtэr. Saрlэklэ gцnьllьlerde 100 mg sildenafil yatar pozisyonda, sistolik kan basэncэnэ 8.4 mm Hg ve diastolik kan basэncэnэ 5.5 mm Hg dьюьrьcь etki yapmэюtэr.

FDA юu hastalarda da sildenafil kullanэmэnэn sakэncalэ olduрunu bildirmiюtir:

1- Son altэ ay iзinde myokard infarktьsь, felз ve yaюamэ tehdit eden aritmisi olan hastalar,

2- Dinlenirken hipotansif (<90/50) ya da hipertansif (>170/110) olanlar,

3- Anstabil anjinaya neden olan kalp yetmezliрi ve koroner arter hastalэрэ olanlar,

4- Retinitis pigmentoza hastalarэ,

5- Majцr psikiyatrik bozukluklar,

6- Majцr hematolojik bozukluklar,

7- Aktif peptik ьlser.

Dozaj ve Uygulama: Цnerilen sildenafil dozu, cinsel iliюkiden yaklaюэk bir saat цnce uygulanacak 50 mg’dэr. Sildenafil cinsel aktiviteden yarэm saat ya da 4 saat цncesine dek alэnabilir. Etkinlik ya da toleransa gцre doz arttэrэlabilir ya da azaltэlabilir. Цnerilen maksimum doz 100 mg ve kullanэm sэklэрэ, dozla iliюkili olmamak ьzere gьnde bir kezdir.

Ciddi karaciрer ve bцbrek yetmezliрi olanlar, sitokrom P-450 izoenzim 3A4’ь baskэlayan ilaз kullanan ve 65 yaюtan bьyьklerde, sildenafilin plazma konsantrasyonu ve yan etki insidansэnэn artma olasэlэрэ bulunduрundan, 25mg’lэk baюlama dozu uygulanmalэdэr.

Etkinlik: ED tedavisinde 25, 50 ve 100 mg sildenafil dozlarэnэn etkinliрi Amerika ve Avrupa’da yapэlan, 3000’den fazla hastayэ kapsayan 21 зalэюmada kanэtlanmэюtэr. Sildenafil bu зalэюmalarэn hepsinde plaseboya gцre зok bьyьk oranda erektil iюlevde dьzelme saрlamэюtэr. Hem ereksiyonun saрlanmasэnda hem de sьrdьrьlmesinde цnemli derecede iyileюme gцzlenmiюtir. Зalэюmalarda plasebo grubunda vajinal penetrasyonu gerзekleюtirebilecek ereksiyon, hastalarэn %23’ьnde saрlanэrken, bu oran sildenafil grubunda %69 olarak bulunmuюtur. Ayrэca vajinal penetrasyon sonrasэ ereksiyonunu sьrdьrьlebilmesi plasebo grubunda %16 iken, sildenafil grubunda %62’dir. Sonuз olarak, ereksiyon saрlayan ve bunu sьrdьren hasta yьzdesi plasebo grubunda %15, sildenafil grubunda %59’dur. Bu sonuзlar yaю, эrk, hastalэрэn юiddeti ve etiyolojiden baрэmsэzdэr. Sildenafil, koroner arter hastalarэnda, hipertansiyonlularda, periferik vaskьler hastalэрэ olanlarda, diyabetlilerde, depresyonlu hastalarda, prostat cerrahisi geзirenlerde, spinal kord hasarэ olanlarda ve antidepresif, antihipertansif, antipsikotik ve diьretik kullananlarda oluюan erektil disfonksiyonun tedavisinde etkili bulunmuюtur. Sildenafil kullanэmэ ile cinsel iliюki sэklэрэ plasebo grubu ile karюэlaюtэrэldэрэnda anlamlэ oranda artmaktadэr.

Diyabetik hastalar: Erektil disfonksiyonu olan diyabetlilerde (tip I ve tip II), sildenafil kullanэmэ ile ereksiyonda iyileюme ve seksьel baюarэ %50 dir. Plasebo grubunda ise %10’dur.

Spinal kord hasarэ olan hastalar: Sildenafil kullanэmэ ile ereksiyonda iyileюme ve seksьel baюarэ %70-80’lerde iken, plasebo grubunda ereksiyonda iyileюme %8’de kalmэю, seksьel baюarэ elde edilememiюtir. Sildenafil tedavisinden en зok yarar gцren erektil disfonksiyonlu hasta grubu, spinal kord hasarэ bulunan hastalar olduрunu gцstermektedir.

Prostat cerrahisi geзiren hastalar: Radikal prostatektomi sonrasэ geliюen ED tedavisinde, sildenafile yanэt sinir koruyucu cerrahi uygulananlarda %80’lerde iken, sinir korunmayanlarda tedaviye yanэt alэnamamэюtэr. Transьretral prostat cerrahisi sonrasэ ED geliюen hastalarэn sildenafile yanэtэ %60’tэr.

Yan Etkiler: En sэk yan etkiler, vazodilatasyondan kaynaklanan baю aрrэsэ, yьzde kэzarэklэk ve burun tэkanэklэрэdэr. Mide-цzefagus sfinkterindeki relaksasyona ikincil olduрu dьюьnьlen dispepsi sэk gцrьlen bir diрer yan etkidir. Bir зalэюmada sildenafil tedavisi altэndaki 734 hastada toplam 574 yan etki gцzlenmiю ve bunlarэn %93’ь hafif ve orta derecede, geзici etkiler olmuюtur. Uzun dцnem kullanэmda en sэk gцrьlen yan etkiler baю aрrэsэ (%10), yьzde kэzarэklэk (%9), dispepsi (%6), solunum yolu enfeksiyonu (%6) ve gцrme bozukluрudur (%2). Tedavinin sonlandэrэlmasэna neden olacak yan etki yalnэzca %2.5 hastada gцzlenirken, plasebo grubunda bu oran %2.3’tьr. Tedavinin kesilmesine neden olan en sэk yan etkiler baю aрrэsэ, yьzde kэzarэklэk ve dispepsiye ikincil kusmadэr. Yapэlan зalэюmalarda yan etki gцrьlme sэklэрэnэn doza baрэmlэ olduрu saptanmэюtэr. Dьюьk doz tedavide (25 mg) yan etkilerden dolayэ tedavinin sonlandэrэlmasэ %0.6 hastada gerekli olurken, bu oran 100 mg’da %1.2 olarak saptanmэюtэr.

Kardiyovaskьler Yan Etkiler: Sildenafil alanlarda %3, plasebo grubunda %3.5’tur. Bu yan etkilerin yalnэzca %5’i юiddetlidir (myokard enfarktьsь, senkop, aritmi). Myokard enfarktьsь gцrьlme sэklэрэ plasebo ile karюэlaюtэrэlabilir dьzeydedir. Tedavinin sonlandэrэlmasэ %0.9 hastada gerekmiюtir. Amerikan Kardiyoloji Enstitьsь ve Kalp Saрlэрэ Birliрi юu hasta gruplarэnda sildenafil kullanэmэnda dikkatli olunmasэnэ цnermektedir: 1- Nitrat almayan koroner arter hastalarэ (nitrat kullananlarda kontraendikedir),

2- Kalp yetmezliрi, kan basэncэ alt sэnэrda ve intra vaskьler volьmь dьюьk olanlar,

3-Kombine antihipertansif tedavi alanlar. Gцrsel Yan Etkiler: Gцrmede bulanэklэk ya da parlaklэk ile mavi-yeюil ayrэmэnda gьзlьk ortaya зэkabilmektedir. Bu etkiler sildenafil alэmэnэ izleyen 2 saatte oluюmakta ve 8 saate dek sьrebilmektedir. Dьюьk doz tedavide bu etkilerin gцrьlme oranэ %3 iken, 100 mg’da %10’dur. Sildenafil kulanэmэndan sonraki 8 saat iзinde trafiрe зэkэlmamasэ uygun olacaktэr.

Klinik Kullanэm Sonrasэ Gцzlemler: Kasэm 1999 tarihine dek Amerika’da 6 milyon sildenafil reзetesi (50 milyon tab.) yazэlmэюtэr ve bildirilen цlьm sayэsэ 130’dur. Bu цlьmlerin hiзbirisinin sildenafil kullanэmэ ile net iliюki kurulamadэрэ gibi, bu hastalarэn hepsinde eюlik eden bir risk etkeni (kardiyovaskьler hastalэk, serebrovaskьler hastalэk, yьksek kan basэncэ, diyabet gibi) olduрu saptanmэюtэr. Sildenafil kullananlarda uzamэю ereksiyon (4-6 saat) ve priapizm (>6 saat) 25 olguda bildirilmiюtir ve bunlarэn зoрu ED nedeniyle kombine tedavi (intrakavernozal enjeksiyon ya da intrauretral tedavi) alanlardэr. Priapizm riskinin arttэрэ orak hьcreli anemi, lцsemi, multiple myelom ve spinal kord hasarэ olan hastalara priapizm konusunda bilgi verilmelidir.