Viagra 100 mg por tbl flm 2x100mg

PFIZER Inc., New York, USA

Pfizer PGM, Pocé-sur-Cisse, Francie

Léčivá látka: sildenafili citras, každá potahovaná tableta přípravku obsahuje 25 mg, 50 mg nebo 100 mg sildenafilu.

Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelosy, stearan horečnatý, potahová soustava Opadry OY-LS-20921 a Opadry YS-2-19114-A bezbarvá.

Lék VIAGRA se dodává ve formě modrých potahovaných tablet ve tvaru kosočtverce, s vyznačením VGR 25, VGR 50 resp. VGR 100 na jedné a PFIZER na straně druhé.

Potahované tablety přípravku VIAGRA se dodávají v blistrech, které obsahují 1 tabletu nebo 4 tablety.

Přípravek Viagra je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5.

Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Viagra Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek užívat. Přípravek by neměly užívat ženy.

Lék Viagra se používá k léčbě mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

Neužívejte přípravek Viagra v těchto případech:

– pokud užíváte léky obsahující nitráty (např. léky obsahující nitroglycerin, isosorbidmononitrát nebo isosorbiddinitrát ) nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý (jako je např. amylnitrit nebo molsidomin). Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudníku). Viagra může závažně zvýšit účinek těchto přípravků. Pokud takové léky užíváte, vždy to sdělte vašemu lékaři . Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka.

– pokud u Vás někdy došlo k alergické reakci na tento přípravek nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku.

– pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.

– pokud jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak

– pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice ( jako např. retinitis pigmentosa)

Oznamte svému lékaři, pokud je Vám známo, že:

– trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně), případně jakoukoli nemocí nebo deformitou penisu. U všech těchto onemocnění je třeba při užití přípravku Viagra zvláštní opatrnosti.

– máte potíže s Vaším srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, jestli Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.

– máte vředovou chorobu nebo poruchu krvácivosti (např. hemofilii).

Současně s přípravkem Viagra byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek.

Přípravek VIAGRA není určen pro osoby mladší 18 let.

Starší nemocní by měli mít první dávku přípravku Viagra vhodně sníženou.

Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost probrat s lékařem. Ten posoudí, zda je nutné dávku přípravku Viagra upravit.

Pokud si vezmete přípravek VIAGRA s jídlem, účinek léku se může projevit poněkud později.

Přípravek VIAGRA není určen pro ženy.

Přípravek VIAGRA není určen pro ženy.

Přípravek Viagra může způsobit závratě a poruchy vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek Viagra před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Oznamte prosím Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte (případně pokud jste v nedávné minulosti užíval) nějaké jiné léky včetně volně prodejných přípravků. Lék Viagra může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek Viagra.

Neužívejte přípravek Viagra společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Viagra může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty (např. léky obsahující nitroglycerin, isosorbidmononitrát nebo isosorbiddinitrát ) nebo léků schopných uvolňovat oxid dusnatý (jako je např. amylnitrit nebo molsidomin), které jsou často používány při léčbě anginy pectoris. Pokud užíváte takové léky, nesmíte užívat přípravek Viagra!

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz (např. k léčbě AIDS), doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek Viagra o nejmenší možné síle 25 mg.

Vždy užívejte přípravek Viagra přesně podle daných instrukcí Vašeho lékaře. Nejste-li si jistí o správném užívání, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 50 mg.

Jestliže máte pocit, že přípravek Viagra učinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Užijte přípravek Viagra zhruba jednu hodinu před předpokládanou sexuální aktivitou. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji douškem vody.

Přípravek Viagra Vám pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Pokud nedojde k tomuto dráždění, přípravek Viagra Vám nepomůže erekci zlepšit. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek Viagra užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Viagra denně.

Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost, navíc může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků nebo k jejich prohloubení.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo doporučeno. Pokud užijete příliš mnoho tablet najednou, vyhledejte vašeho lékaře.

Tak jako jiné léky, může mít i Viagra nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest hlavy a zarudnutí v obličeji. Méně často se může vyskytnout zažívací potíže, závratě, pocit ucpaného nosu a změny vidění (včetně změn barevného vidění, pocitu zvýšeného jasu světla a případného rozmazaného vidění).

Vzácně byly hlášeny případy podlití očí krví a bolesti oka.

Pokud je lék Viagra užit častěji než jednou denně, mohou se objevit bolesti svalů.

Zřídka se objevily zprávy o prodloužené a někdy bolestivé erekci po užití přípravku Viagra. Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá více než 4 hodiny, vyhledejte okamžitě lékaře.

Vzácně byly hlášeny případy přecitlivosti ( včetně kožních vyrážek ).

Ojediněle byly u mužů užívajících přípravek Viagra hlášeny případy srdečního infarktu, mrtvice, nepravidelného srdečního tepu či úmrtí. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody lze přímo vztáhnout k přípravku Viagra.

Pokud by se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevily bolesti na hrudníku, neužívejte v žádném případě nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud by se vyskytly nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této informaci, informujte o tom prosím lékaře nebo lékárníka.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tento přípravek by měl být uchováván v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí, při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedené na obalu.

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava – Poruba, 708 00, tel: 591 141 935

GARANCE BEZPEČENÉ PLATBY V CERTIFIKOVANÉ LÉKÁRNĚ A PARFUMERII