VIAGRA 50 mg 4 film tablet Kullanmadan �nce.
VIAGRA’i a�a��daki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Di�er ila�lar ile birlikte kullan�m�
Bu uyar�lar ge�mi�teki herhangi bir d�nemde dahi olsa sizin i�in ge�erliyse l�tfen doktorunuza dan���n�z.
V�AGRA ile birlikte sertle�me sorunu i�in kullan�lan ba�ka ila�lar kullanmamal�s�n�z.
V�AGRA�y� sildenaf�l veya di�er PDE5 inhibit�rlerini i�eren, akci�erlerdeki kan damarlar�nda y�ksek kan bas�nc�n�n (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi i�in kullan�lan ila�larla kullanmamal�s�n�z.
Sertle�me sorununuz yoksa V�AGRA almamal�s�n�z.
Kad�nsan�z V�AGRA kullanmay�n�z.
B�brek veya karaci�er probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz dozu d���rmeye karar verebilir.
VIAGRA’in yiyecek ve i�ecek ile kullan�lmas�
VIAGRA’in yiyecek ve i�ecek ile kullan�lmas�
Fazla alkol al�nmas�, sertle�me yetene�ini ge�ici olarak azaltabilir. �lac�n�zdan maksimum fayda sa�lamak i�in, cinsel aktiviteden �nce fazla miktarda alkol t�ketmeyiniz.
V�AGRA kad�nlar�n kullan�m� i�in de�ildir.
V�AGRA kad�nlar�n kullan�m� i�in de�ildir.
Ara� ve makina kullan�m�
V�AGRA ba� d�nmesine neden olabilir ve g�rmeyi ge�ici olarak etkileyebilir. Bu nedenle ara� ve makine kullan�rken dikkatli olunuz.
VIAGRA’in i�eri�inde bulunan baz� yard�mc� maddeler hakk�nda �nemli bilgiler.
E�er daha �nceden doktorunuz taraf�ndan laktoz gibi baz� �ekerleri tolere edemeyece�iniz s�ylenmi�se V�AGRA almadan �nce doktorunuzla temasa ge�iniz.
Bu t�bbi �r�n her tablette 0.82-1.12 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontroll� sodyum diyetinde olan hastalar i�in g�z �n�nde bulundurulmal�d�r.
Di�er ila�lar ile birlikte kullan�m� V�AGRA, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratlar�n veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit a���a ��karan ila�lar�n etkilerinin ciddi bi�imde artmas�na neden olabilir. Bu ila�lar, s�kl�kla g���s a�r�s� ile kendini g�steren bir kalp ve damar hastal���n�n (anjina pektoris) tedavisi i�in kullan�lan ila�lard�r. Bu ila�lar� kullan�yorsan�z V�AGRA KULLANMAMALISESIIZ. Riosiguat kullan�yorsan�z doktorunuza ya da eczac�n�za bildiriniz. V�AGRA�n�n; AIDS (HIV) tedavisi i�in kullan�lan bir ila� olan ritonavir ile birlikte kullan�m� tavsiye edilmemektedir. Y�ksek tansiyon (kan bas�nc�) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-blok�r tedavisi almakta olan hastalarda aya�a kalkarken ba� d�nmesi veya hafifleme hissi g�r�lebilir. Bunlar otururken veya h�zla aya�a kalkarken g�r�len tansiyon (kan bas�nc�) d��mesi olarak tan�mlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. V�AGRA ile birlikte alfa-blok�r kullanan baz� hastalarda bu belirtiler g�r�lm��t�r. Bu genellikle V�AGRA al�m�ndan sonra, 4 saat i�erisinde, ortaya ��kmaktad�r. Bu gibi semptomlar�n g�r�lme ihtimalini azaltmak i�in V�AGRA tedavisine ba�lamadan �nce alfa blok�r dozunuzu her g�n d�zenli olarak al�yor olman�z gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize V�AGRA� n�n 25 mg� l�k dozu ile ba�laman�z� �nerebilir. V�AGRA ba�l�ca karaci�erde bu organa �zel enzimler taraf�ndan i�lemden ge�irilerek v�cuttan uzakla�t�r�labilir hale getirilir. Bu sebeple ayn� yolla v�cuttan uzakla�t�r�labilir hale getirilen di�er baz� ila�lar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, AIDS (HIV) tedavisi i�in kullan�lan bir ila� olan sakinavir, mantar hastal�klar�n�n tedavisinde kullan�lan ila�lar olan ketokonazol ve itrakonazol, mide �lseri tedavisinde kullan�lan bir ila� olan simetidin, verem tedavisinde kullan�lan bir antibiyotik olan rifampisin, �zel akci�er hastal�klar�nda kullan�lan bir ila� olan bosentan) ve greyfurt suyu V�AGRA ile birlikte kullan�ld���nda V�AGRA�n�n v�cuttan uzakla�t�r�lmas�n� geciktirebilir. Bu ila�lar ile birlikte kullan�ld���nda VIAGRA�n�n etkisi ve yan etkileri artaca�� i�in; bu ila�lar� kullanan hastalar 25 mg�l�k d���k ba�lang�� dozunu kullanmal�d�r.