Bitkisel Viagra Novagra

Эktidarsэzlэk tedavisinde Viagra milat oldu ve ardэndan ‘daha iyileri’ ьretildi. Юimdi 24 saat etkili, yan etkisiz ilaзlar da var. Onlar da olmazsa protez devreye giriyor, sonuзta sertleюme sorunu tarihe karэюэyor.
Bu ‘mucize ilacэn’ bulunmasэnэn ardэndan daha iyilerine doрru bir arayэю baюladэ. Artэk 10 dakika gibi Viagra’dan daha kэsa sьrede etki edenlerden, 24 saat sьreyle etkisini koruyanlara, yan etkisi yok denecek kadar az olanlara kadar pek зok iktidarsэzlэk hapэ, sorunun kцkten зцzьyor.
Эstanbul Tэp Fakьltesi Ьroloji Anabilim Dalэ Црretim Ьyesi Prof. Dr. Ateю Kadэoрlu, ‘erektil disfonksiyon’ (ED) yani sertleюme sorununun tedavisinde kullanэlan en yeni ilaзlarэ anlattэ.
Beyne etki eden ilacэn цzellikleri nelerdir?
Piyasaya sьrьlmek ьzere olan diрer yeni ilaз ise Tadalafil (LillyIcos, Takeda). Sildenafil ve Vardenafil’e gцre etkinliрi daha fazla, yan etkileri daha az. Etkisi 16 dakikada baюlayэp 17.5 saate kadar sьrьyor. 24 saat boyunca seksi garanti ediyor. Gцrme bozukluрuna yol aзmэyor. Зok az hastada baю aрrэsэ, hazэmsэzlэk gibi yan etkiler gцrьlebiliyor.
Bunlardan da faydalanamazsa.
Birinci grup bьkьlebilen protezlerin, hastanэn penis uzunluрu ve зapэna gцre deрiюen boyutlarэ var. Эki parзadan oluюan protez ameliyatla, penisin iзine yerleюtirilir ve hasta tarafэndan 4 – 6 hafta sonra kullanэlabilir. Kabaca vites koluna benzetilebilir. Ancak sьrekli sert kalmasэyla hastayэ rahatsэz edebilir ve doрal sertleюme duygusu oluюturmaz. Maliyeti dэюэnda юiюirilebilen protezlere avantajэ yoktur.
Эkinci grup юiюirilebilen protezler, doрala зok yakэn bir ereksiyon, hasta ve partnerine iyi bir tatmin saрlэyor. Protez, suyla dolu bir baloncuk, kontrol mekanizmasэ ve iki adet юiюirilebilen cisimden oluюur. Baloncuk alt karэn veya kasэk bцlgesine, kontrol mekanizmasэ yumurtalэk torbasэna, protez cisimleriyse penisin iзine yerleюtirilir. Hiзbir parзasэ dэюardan gцrьlmez ve tamamэ vьcut iзindedir. Protez, sistemdeki sэvэnэn kontrol mekanizmasэyla yer deрiюtirmesiyle зalэюэr. Hasta cinsel iliюkiden hemen цnce yumurtalэk torbasэndaki mekanizmayэ sэkarak penisi юiюirir ve tamamen doрal iliюkiye benzer bir tatmin elde eder. Эliюkiden hemen sonra aynэ mekanizmayla protezi indirir ve penis iliюkiden цnceki formuna dцner. Эliюkiyle orgazm ve boюalma normal bir юekilde gerзekleюir. Hasta ameliyattan 4-6 hafta sonra cinsel iliюkide bulunabilir.
• 1998’de piyasaya зэktэрэ gьnden beri satэю rekorlarэ kэran Viagra, o gьnden bu yana 45 milyon kez reзetelendi.
• Halen dьnyada 15 milyon hasta tarafэndan gьvenle kullanэlэyor.
• Dьnya зapэnda kullanэlan toplam tablet sayэsэ ise 625 milyonu buldu.
• Tьm dьnyada 100’den fazla ьlkede ruhsat aldэ.
• AB’ye ьye ьlkelerde 90 milyondan fazla Viagra tableti kullanэldэ.
58 yaюэndayэm. 5 yэldэr sertleюme sorunum vardэ. Ьrologlar bu sorunun 10 yэldэr mustarip olduрum юeker hastalэрэna baрlэ olduрunu sцylediler. 2 yэl цnce Viagra denedim, baюarэlэ olmadэ. Ьrologlar baюka tedavi seзenekleri цnerdiler. En sonunda mutluluk зubuрunda karar kэldэm. Ameliyattan sonra sertleюme sorunum kalmadэ. Orgazmэmda herhangi bir deрiюiklik olmadэ, eskisi gibi devam etti. Beю yэl aradan sonra tekrar cinsel hayatэma geri dцndьm. Eюim ve ben son derece mutluyuz.
Irklara, coрrafik bцlgelere ve yaюa gцre farklэlэklar gцstermesine raрmen, eriюkinlerde penisin gцrьlen kэsmэnэn 10 santimden bьyьk olmasэ, normal kabul ediliyor. Kadэnэn haznesinin boyu 7-9 santim olduрundan kadэn doрurganlэрэ iзin yani meninin kadэn haznesinin arka kэsmэna aktarэlmasэnda penisin boyu цnem kazanэyor.
Penis boyuyla ilgili ilk sorunun ‘mikropenis’, yani kьзьk penis olduрunu belirten Prof. Kadэoрlu, bu sorunun iki tьrlь olduрunu sцylьyor. Birinci tipte penis 7 santimden kьзьk, ikinci tipte ise penis 2 – 3 santim olup hormonal ve genetik nedenlere baрlэ. Bazэ erkeklerde ise penis boyunu algэlama bozukluрu var. Bu hastalar penis boyu normal olduрu halde penislerinin kьзьk olduрunu dьюьnьrler. Bu kiюilere psikiyatrik yaklaюэmla penislerinin normal olduрu duygusu algэlatэlmalэ ve kesinlikle cerrahi tedavi yapэlmamalэ.
Penisin bьyьklьрьnden зok iюlevsel olmasэnэn цnemini hatэrlatan Kadэoрlu’nun vurguladэрэ ikinci sorun ise ‘makropenis’ yani bьyьk penis. Genellikle erkeklik hormonu salgэlayan bir tьmцrьn veya doрuюtan ailesel ve genetik geзiю gцsteren bazэ hastalэklarэn belirtisi olarak ortaya зэkan makropenis sorununda doрru yaklaюэm, altta yatan hastalэрэn tedavi edilmesi. Kadэoрlu, Tьrkiye’de boy ortalamasэna gцre 16 santimden bьyьk penislerin ‘makropenis’ sayэlabileceрini belirtiyor.